THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp

 

Tên tổ chức: Công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2A, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100104764 thay đổi lần thứ 8 ngày 18/07/2023 tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp.

  1. Thời gian: Từ 8h30’ ngày 21/06/2024 (Thứ 6)
  2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà N03 – T1

       Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

     3. Đối tượng tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp.

  1. Chương trình:

     - Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

     - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

     - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

     - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.

     - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

     - Tờ trình Phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

     - Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

     - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.

- Tờ trình thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty.

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

     5. Xác nhận tham dự:

     Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (có mẫu kèm theo) về Văn phòng Công ty trước 10h00’ ngày      20/06/2024 theo địa chỉ sau:

     - Tên công ty : Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp

     - Địa chỉ         : Tầng 4A, Tòa nhà N03 – T1, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

     - Fax             : 024 3858 5109

     - Email          : vanphongmcs.jc@gmail.com

 

6. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Được cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ : www.mcs-jsc.vn . Đề nghị các cổ đông truy cập vào địa chỉ trên để lấy tài liệu của Đại hội.

Trân trọng!

 

Tải file thông báo tại đây!

Thong ke