TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Chương trình: Link tài liệu

2. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024: Link tài liệu

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023: Link tài liệu

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023: Link tài liệu

5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán: Link tài liệu

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Link tài liệu

7. Tờ trình Phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024: Link tài liệu

8. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2024: Link tài liệu

9. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Link tài liệu

10. Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty: Link tài liệu

11. Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty: Link tài liệu

12. Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ ĐKKD: Link tài liệu

13. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty: Link tài liệu

Thong ke