Các đơn vị thành viên

Đơn vị 1

Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Đơn vị 2

Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Đơn vị 3

Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Đơn vị 4

Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Đơn vị 5

Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Đợn vi 6

Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Thong ke