Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
THONG BAO THANH LY MAY-22052024092706.pdf
22-05-2024
Phương án tăng vốn điều lệ
14-07-2023
Tờ trình sửa đổi điều lệ
07-06-2023
Phương án tăng vốn điều lệ
07-06-2023
Tờ trình tăng vốn điều lệ
07-06-2023
TT lựa chọn đơn vị kiểm toán
07-06-2023
Tờ trình phân phối lợi nhuận
07-06-2023
Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD
07-06-2023
Tờ trình thông qua BC tài chính
07-06-2023
Báo cáo tài chính tóm tắt
07-06-2023
Thong ke