Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng dân dụng

Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp là công ty có quy mô trung bình trong ngành xây dựng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong đó tập trung vào mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời thực hiện thi công cọc nền móng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Xây dựng Công nghiêp

Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp là công ty có quy mô trung bình trong ngành xây dựng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong đó tập trung vào mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời thực hiện thi công cọc nền móng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Giao thông - Hạ tầng

Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp là công ty có quy mô trung bình trong ngành xây dựng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong đó tập trung vào mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời thực hiện thi công cọc nền móng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Cọc khoan nhồi

Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp là công ty có quy mô trung bình trong ngành xây dựng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong đó tập trung vào mảng xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời thực hiện thi công cọc nền móng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Thong ke