Lãnh đạo và nhân sự


Nhân sự

Nhờ nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng nhân tài, quan tâm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhân viên, đề cao tinh thần đạo đức nghề nghiệp. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, có năng lực và chuyên môn được đánh giá cao, có kinh nghiệm tổ chức và quản lý ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, đã và đang thực hiện nhiều dự án và công trình có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao.

Tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty (tính đến T8/2009) là: 231 người. Trong đó:

-          Trình độ trên đại học                  :   11 người                                    - đạt:    4,8 %

-          Trình độ đại học                         :   160 người                                  - đạt:    69 %.

-          Trình độ cao đẳng                     :     8 người                                     - đạt:    3,5 %.

-          Trình độ trung cấp                     :    20 người                                    - đạt:    9 %.

-          Công nhân kỹ thuật và công nhân hợp đồng LĐ: 32 người          - đạt:    14 %.

Lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Văn Bình  - Phó CT HĐQT
Ông Vũ Hồng Sự - Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Phú Cường   - Ủy viên HĐQT       
Ông Trần Anh Đức   - Ủy viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Trần Anh Đức   - Tổng giám đốc
Ông Bùi Khắc Viện - Phó TGĐ
Ông Nguyễn Trần Dũng - Phó TGĐ
Ông Trần Đình Trụ - Phó TGĐ
Ông Nguyễn Công Chính - Phó TGĐ

BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Minh Sơn  - Trưởng BKS
Ông Bùi Đình Đông - TV BKS
Ông Nguyễn Ngọc Thắng - TV BKS
Thong ke